Strona główna Uniwersytetu Przyrodniczego
Rozmiar: 43872 bajtów


Ważne informacje:
W dniach 5.09.2006 - 7.09.2006 odbyła się konferencja naukowa Agrolaser.

Witamy Państwa na stronie Katedry Fizyki
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

Kontakt z sekretariatem Katedry: Telefon: 0-81-445-65-85
E-mail:
katedra.fizyki@ar.lublin.pl
20-950 Lublin
ul. Akademicka 13.

Powiadom przyjaciół o tej stronie!
Jego imię:
Jego
e-mail:
Twoje imię:
Twój
e-mail:

Data założenia strony 1.09.2006.
Agrolaser   Pracownie   Kontakt   Mapa strony   Pracownicy   Historia

Zagadnienia do pracowni nr 15:

Tematy, cel i zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: FIZYKA

1. Moment siły -
badanie warunków równowagi bryły sztywnej. Bryła sztywna. Moment siły jako wektor. Moment bezwładności, tw. Steinera. Zasady dynamika dla ruchu postępowego i obrotowego. Warunki równowagi ciała sztywnego. Jednostki siły.

2. Stalagmometr -
wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego. Kinetyczno-molekularna teoria budowy cieczy. Siły międzycząsteczkowe. Ciśnienie molekularne. Ciśnienie powierzchni zakrzywionej, wzór Laplace'a. Adhezja i kohezja. Powstawanie menisku, włoskowatość. Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego.

3. Lepkość cieczy -
wyznaczenie współczynnika lepkości. Ciecz doskonała a ciecz rzeczywista. Lepkość, równanie Newtona, współczynnik lepkości jego zależność od temperatury. Ruch ciał w ośrodku lepkim, prawo Stokesa. Przepływ laminarny cieczy lepkich, prawo Poisseuille'a. Przepływ turbulentny, stała Reynoldsa. Metody pomiaru współczynnika lepkości. Sedymentacja.

4. Przemiany gazowe -
sprawdzenie praw gazowych. Ciśnienie gazu wg teorii kinetyczno-molekularnej. Gaz doskonały, równanie stanu, równanie Clapeyrona. Kinetyczna interpretacja temperatury. Gaz rzeczywisty, równanie Van der Waalsa. Przemiany gazowe (prawa, wykresy). Ciśnienie hydrostatyczne. Barometry i manometry - sposoby pomiaru. Jednostki ciśnienia.

5. Entalpia -
wyznaczanie zmiany entalpii podczas rozpuszczania ciał krystalicznych. Podstawowe pojęcia termodynamiki, energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki. Praca objętościowa. Jednostka pracy. Energetyczny opis przemian gazowych: izochorycznej i izobarycznej, entalpia. Procesy egzotermiczne i endotermiczne.

6. Entropia -
wyznaczenie zmiany entropii układu podczas topnienia lodu. Podstawowe pojęcia termodynamiki. I zasada termodynamiki. Zasada zachowania energii. Energetyczny opis przemian gazowych, entalpia. Procesy odwracalne i nieodwracalne. II zasada termodynamiki w ujęciu jakościowym. Entropia ilościowe ujęcie II zasady.

7. Wahadło matematyczne -
wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego. Ruch harmoniczny nie tłumiony, wzory na wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w tym ruchu. Wahadło matematyczne - definicja, wyprowadzenie wzoru na okres drgań.

8. Ultradźwięki -
wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych lub modułu Younga. Fale mechaniczne, równanie fali płaskiej, rodzaje fal. Prędkość i natężenie fali. Zależność prędkości od właściwości sprężystych ośrodka. Prawo Hookea, moduł Younga. Fale akustyczne, ultradźwięki. Wytwarzanie ultradźwięków, zastosowania -czynne i bierne.

9. Prawo Ohma -
wyznaczenie oporu. Prąd elektryczny natężenie. Prawo Ohma. Opór elektryczny i jego zależność od parametrów geometrycznych i temperatury, nadprzewodnictwo. I i II prawo Kirchhoffa. Budowa amperomierza i woltomierza, zmiany zakresów skali. Metody pomiarów oporu. Jednostki elektryczne.

10. Transformator -
wyznaczenie przekładni transformatora. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, reguła Lenza. Prąd zmienny (przemienny). Jednostki napięcia oraz natężenia. Natężenie i napięcie skuteczne. Budowa i zasada działania transformatora, przekładnia transformatora.

11. Moc prądu -
pomiar mocy odbiorników elektrycznych. Praca i moc prądu stałego. Jednostki pracy, mocy, natężenia i napięcia prądu. Prąd zmienny (przemienny),wartość chwilowa natężenia i natężenie skuteczne. Przesunięcie fazowe i przyczyny jego powstania. Praca i moc prądu zmiennego. Metody pomiaru mocy odbiorników elektrycznych..

12. Refraktometr -
zależność współczynnika załamania od stężenia roztworu. Światło jako fala elektromagnetyczna. Prawo odbicia i załamania światła. Współczynnik załamania względny i bezwzględny. Całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny. Refraktometr Abbego.

13. Soczewki -
wyznaczanie zdolności skupiającej. Prawo odbicia i załamania światła. Współczynnik załamania względny i bezwzględny. Powstawanie obrazów w soczewkach. Równania soczewkowe, zależność ogniskowej od parametrów soczewki, powiększenie. Zdolność skupiająca soczewki i układów soczewek. Dioptria. Metoda Bessela wyznaczania ogniskowej soczewki.

14. Siatka dyfrakcyjna -
wyznaczenie stałej siatki lub długości fali światła. Fala elektromagnetyczna. Prawa Maxwella. Dyfrakcja i interferencja światła. Doświadczenie Younga. Siatka dyfrakcyjna. Warunki powstawania prążków jasnych oraz ciemnych.

15. Polarymetr -
wyznaczenie stężenia roztworu cukru. Fala elektromagnetyczna. Drgania wektora świetlnego w świetle nie spolaryzowanym i spolaryzowanym. Polaryzacji światła: przez odbicie - prawo Brewstera. Dwójłomność, dichroizm. Pryzmat Nicola. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez roztwory optycznie czynne. Budowa i działanie polarymetru. Noniusz (suwmiarka).

16. Promieniotwórczość -
wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania. Budowa jądra atomowego, energia wiązania. Promieniowanie jądrowe rodzaje, własności. Pochłanianie promieniowania, prawo osłabienia. Przemiany promieniotwórcze, promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Aktywność źródeł. Oddziaływanie biologiczne promieniowania jonizującego.

17. Elektroliza -
Prąd elektryczny w cieczach i gazach. Natężenie prądu i jego jednostki. Dysocjacja i stopień dysocjacji. Elektroliza. Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów. I i II prawo elektrolizy Faradaya. Sens fizyczny równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

18. Termoogniwo -
Wiązania metaliczne. Praca wyjścia elektronów z metalu. Elektronowolt. Poziom Fermiego. Kontaktowa różnica potencjałów na złączu dwóch metali. Zjawisko termoelektryczne. Praktyczne zastosowanie termoelementów.

19. Spektrofotometria absorpcyjna z zakresu UV-Vis. -
  • Podstawowe wielkości opisujące promieniowanie EM i zakres widzialny(Vis), ultrafiolet (UV) i podczerwień (IR).
  • Formy energii wewnętrznej cząsteczek.
  • Powstawanie widm absorpcyjnych, prawdopodobieństwo absorpcji, reguły wyboru.
  • Różnice w widmach elektronowych atomów oraz prostych cząsteczek w stanie gazowym i barwników w roztworach.
  • Absorbancja (A) i transmitancję (T) ? Związek między A a T?
  • Prawo Lamberta – Beera, odstępstwa od tego prawa. Współczynnik ekstyncji – jednostki i typowe wartości.
  • Diagram stanów elektronowych Jabłońskiego ( stany singletowe i trypletowe, przekazywanie energii), przesunięcie Stokesa.
  • Podstawowe jednostki energii w spektroskopii.


Literatura
1. Fijałkowska M., Koper R., Piasecka M., Skorzyńska Z.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych. Skrypt AR Lublin.
2. Dryński T.: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN Warszawa.
3. Szydłowski H.: Pracownia fizyczna. PWN Warszawa.Data ostatniej aktualizacji strony:
1.09.2006.
Pomocne wyszukiwarki stron:
Google.pl
Ask.com
altavista
Yahoo

Drukuj tę stronę.

Dodaj stronę do ulubionych. Ustaw jako stronę startową Wyślij ten adres znajomemu    Rozmiar: 772 bajtówNapisz do autora strony